[back to startpage]


Kapczynski vel Kafczynski, *

Alternative surname spelling: Kafczeński, Kafczyński, Kawczyński, Kawczeński, Kapczeńsi.
o-o ...

Children:Anna * Kapczyńska vel Kafczyńska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).